قوانین و مقررات و تعهدات طرفین

 • طرف اول تنها در چارچوب استخراج مربوط به قوانین چاپ کتاب اقدام مینماید و موارد خارج از آن، موضوع این توافقنامه نبوده انجام نخواهد شد.
 • طرف اول توافقنامه متعهد به ارایه مشاوره تخصصی در زمینه تالیف و نگارش کتاب توسط کارشناسان متخصص و اخذ مجوزات لازم اعم از شماره شابک ، ثبت در کتابخانه اسناد ملی ،دریافت نامه وصول و چاپ کتاب بر اساس موضوع مورد تالیف در مدت مورد توافق میباشد.
 • کلیه اطلاعات در اثنای این توافقنامه بدلیل تعامل طرفین توافقنامه ، محرمانه تلقی گردیده، مگر با اخذ مجوز کتبی از طرفین توافقنامه این امکانپذیر است.
 • طرف اول توافقنامه بر حسب اختیار از طرف دوم توافقنامه دارای اختیارات کامل در انجام موضوع عملیات توافقنامه را میباشد بگونه ای که حق واگذاری انجام موضوع توافقنامه به اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی دیگر در زمینه های تایپ، طراحی جلد، صفحه بندی و غیره … را داراست.
 • اطلاعات و اسناد و مدارکی که به منظور اجرای توافقنامه در اختیار واحد پژوهشی و همکاران وی قرار می گیرد، متعلق به کارفرما بوده و واحد پژوهشی و همکاران وی بایستی آنها را همواره محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و حق استفاده شخصی یا ارائه آن در مجامع یا تسلیم و یا واگذاری جزء یا کل آنها را به غیر ندارد و متعهد است تمامی آنها را در پایان توافقنامه به کارفرما تسلیم نماید.
 • درصورتیکه طرف اول نتواند مجوز چاپ کتاب را دریافت نماید کل مبلغ موضوع توافقنامه مسترد میگردد.
 • حق نشر کتاب متعلق به طرف اول میباشد و در صورت وجود بازار در مورد فروش یا عدم فروش تصمیم گیری خواهد نمود.
 • در صورت درخواست کتبی طرف دوم در مورد چاپ کتاب در تیراژ بیش از تعداد جلد موضوع توافقنامه، هزینه ی چاپ هر جلد به صورت مجزا محاسبه و دریافت می گردد.
 • چنانچه در هر مرحله قبل از اتمام زمان نهايي مشاوره، كار به صورت یکطرفه از سوي طرف دوم لغو شود مبالغ پرداخت شده قابل عودت نمی باشد.
 • کلیه هماهنگی ها و ارتباطات طرف دوم و مشاور می­بایست از طریق طرف اول و کارگروه باشد و طرف دوم با انعقاد و امضاء این توافقنامه متعهد می­گردد صرفا با طرف اول این توافقنامه همکاری داشته باشد و از همکاری در خصوص موضوع توافقنامه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری نماید. در غیر اینصورت طرف اول تعهدی بابت مسائل و مشکلات ناشی از آن نخواهد داشت.
 • طرف دوم موظف می باشد پس از دریافت کار بازخورد مربوطه را ظرف مدت 7 روز، جهت رفع نواقص و یا ادامه کار به صورت مکتوب و یا ایمیل تحویل طرف اول نماید و در صورت تاخیر به مدت توافقنامه اضافه خواهد شد. همچنین مدت زمان تاخیرات ایجاد شده از طرف دوم توافقنامه، به مدت زمان توافقنامه اضافه می شود. در صورت تغییر موضوع، طرف اول مجاز به تغییر هزینه می باشد.
 • در صورت آماده شدن بخش مقرر طبق جدول زمانبندی (حتی رودتر از زمانبندی اولیه)، طرف دوم توافقنامه موظف است طی سه روز تسویه و کار را دریافت نماید، در غیر این صورت قراراد منفسخ و مبلغی عودت داده نمی شود.
 • در صورتی که طرف دوم در انجام وظایف خود اهمال، قصور با تقصیر داشته باشد( از قبیل عدم انجام به موقع تعهدات مالی عدم اخذ تاییدیه موضوع، پروپوزال، پایان نامه و غیره در ظرف مدتهای مقرر) یا هر گونه اقدامی که در انجام موضوع توافقنامه خللی وارد نماید طرف اول حق فسخ توافقنامه را دارد. همچنین عدم اعلام تائیدیه در مهلت های مقرر بمنزله تائید مراحل مزبور می باشد.
 • طرف دوم موظف است طبق جدول پرداخت هزینه این توافقنامه حق الزحمه طرف اول را در زمان های تعیین شده در توافقنامه پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه های اقساط مقرره در زمان تعیین شده مربوط به طرف دوم، طرف اول حق فسخ توافقنامه را داراست. فسخ توافقنامه مانع از وصول هزینه های تعیین شده نیست و مبالغ یاد شده تحت عنوان تخلفات توافقنامهی اخذ خواهد گردید.
 • زمان انجام اصلاحات به میزان حجم اصلاحات و زمانبندی طرف اول توافقنامه بستگی دارد.
 • بخش طراحی جلد در قالب اختصاصی طرف اول تهیه می گردد و امکان دخل و تصرف طرف دوم در طراحی جلد امکانپذیر نمی باشد.
 • به علت تیراژ حداقلی، طرف اول اقدام به چاپ دیجیتالی کتاب می نماید. در همین راستا ،جلد کتاب از کاغذ گلاسه 250 یا 300 گرمی با سلفون بوده و تصاویر کتاب بصورت سیاه و سفید می باشد در صورت تمایل طرف دوم به تغییر موارد ذکر شده، موارد بصورت کتبی اعلام و پس از پرداخت هزینه ی مازاد، موارد به صورت تخصصی انجام می شود.
 • کیفیت تصاویر چاپ شده، متناسب با تصاویر ارسالی می باشد.
 • کلیه حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به طرف دوم می باشد.
 • فایل ارسالی، مدارک درخواستی صاحب اثر مطابق قوانین کتابخانه اسناد ملی می باشد.
 • هرگونه توافق در کنفرانس تلفنی یا مشاوره حضوری فی مابین مشاور و طرف دوم توافقنامه برای تغییر در روند انجام کار فقط زمانی صورت میگیرد که طرف دوم توافقنامه، ایمیل تغییرات توافق شده را برای طرف اول ایمیل کرده و مشاور آن را به صورت مکتوب تایید نماید.
 • چناچه طرف دوم توافقنامهاز روال انجام کار راضی نباشد باید طرح شکایت خود را از طریق ایمیل به آدرس الکترونیکی VOC@TASIR.PUB ایراد نماید و طرف اول موظف است طی کمتر از دو هفته پرونده را بررسی نماید. چناچه طرف دوم توافقنامه بدون طرح شکایت از طریق ایمیل به طرف اول مراجعه نماید. تمامی امتیازات حقوقی از وی سلب خواهد شد و حق هیچگونه شکایتی نخواهد داشت و طرف اول می تواند توافقنامه را بدون پرداخت مبلغی فسخ نماید.
 • در صورت بروز هر گونه اختلاف موضوع از طریق مذاکره و مصالحه حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حل و فصل از طریق مذاکره موضوع به داوری ارجاع که نظر داور برای طرفین لازم الاتباع و لازم الاجراست.
 • اعتبار قیمت ها از زمان صدور به مدت 48 ساعت می باشد.